אתם נמצאים כאן: מרכז מידע מאמרים בנושא דיני ומימון בחירות הבחירות לראשות הרשות מקומית

הבחירות לראשות הרשות מקומית

לעניין נושא זה - "רשות מקומית" במשמע: עירייה או מועצה מקומית (ר' נא סעיף 1 בחוק הבחירות המקומיות) -  למעט מועצה אזורית.

א.   העיקרון בבחירות לראשות הרשות המקומית

המועמד לראשות העירייה או לראשות המועצה המקומית נבחר בבחירות ישירות.  אף על פי כן אותו מועמד נחשב, לעניין מימון הבחירות, כחלק בלתי נפרד מרשימתו או מסיעתו, בהתאם לעניין.

יצוין, כי המועמד לראשות רשות מקומית מחויב לעמוד בראש רשימה או סיעה (ר' נא סעיף 4 בחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה-1975 -  להלן -  חוק בחירת ראש הרשות").

כמתחייב מן האמור לעיל, המגבלות שחלות על רשימה או סיעה המתמודדת לבחירות המוניציפאליות יחולו גם על המתמודד מטעמן לראשות הרשות המקומית.

יודגש, כי לא רק שאין מימון נפרד או נוסף לבחירות לראש הרשות המקומית, אלא שאין כל אפשרות לקבלת מימון או תרומות בחשבון נפרד השייך למועמד לראשות הרשות המקומית. המימון היחיד לבחירתו ניתן לו מטעם רשימתו או סיעתו ובמסגרת אותו מימון בלבד.

מימון מיוחד ונפרד למועמד לראשות רשות מקומית מוקצב בדין רק באשר לבחירות חוזרות ובחירות מיוחדות לראשות מקומית -  כמפורט בפרק זה להלן; וכן לראשות מועצה אזורית כמפורט בפרק השמיני דלהלן.

ב.   בחירות חוזרות לראשות הרשות המקומית

1.   מתי נערכות בחירות חוזרות?

החריג לכלל הנזכר בסעיף א' דלעיל מתיחס למצב המתואר בסעיף 9 (ב) בחוק בחירת ראש הרשות, לאמור:

"לא קיבל אף מועמד 40% מהקולות הכשרים או שקיבלו שני מועמדים כל אחד מספר שווה של קולות שהוא 40% או יותר מהקולות הכשרים; יקוימו, כעבור 14 ימים מיום הבחירות, בחירות חוזרות לבחירת אחד משני המועמדים שקיבלו בבחירות הראשונות את המספרים הגדולים ביותר של קולות כשרים; המועמד שקיבל בבחירות החוזרות את המספר הגדול יותר של קולות - הוא הנבחר".

2. מקורות הדין

נושא מימון הבחירות החוזרות למועצת הרשות המקומית, מצוי בחוק מימון המקומיות.

3. הגבלת ההוצאות בבחירות החוזרות

  • סיעה או רשימה שמועמד מטעמה משתתף בבחירות חוזרות לראשות הרשות המקומית רשאית להוציא בבחירות כאלה סכום שלא יעלה על שליש מסכום המימון הכולל המגיע לרשות המקומית שבה המועמד משתתף בבחירות החוזרות (ר' נא סעיף 15 (ב) בחוק מימון המקומיות).
  • הוצאות הבחירות החוזרות של סיעת האם ושל כל סיעות הבת ורשימות הבת שלה גם יחד, לא יעלו על שליש מסכום המימון הכולל המגיע לכל הרשויות המקומיות שבהן סיעות בת או רשימות בת שלה משתתפות בבחירות החוזרות (ר' נא סעיף 26 (ז) (2) בחוק מימון המקומיות).

4.   מימון המדינה להוצאות הבחירות החוזרות

  • לכל אחת מהסיעות או הרשימות שמועמד מטעמן משתתף בבחירות חוזרות ישולם מקופת המדינה סכום מימון בחירות נוסף בגובה של 120% מהסכום המגיע להן בשל חבר מועצה אחד שנבחר (ר' נא סעיף 9 (א) בחוק מימון המקומיות).
  • אם בין הבחירות הראשונות לבחירות החוזרות אחד משני המועמדים חדל לעמוד לבחירה (מחמת פטירה, התפטרות או סיבה אחרת), הבחירות החוזרות לגבי המועמד שנותר יהיו בהצבעה בעדו או נגדו (ס' 9א בחוק בחירת ראש הרשות). במקרה כזה, ישולם לסיעה או לרשימה שמועמד מטעמה משתתף בבחירות כאלה, סכום מימון בחירות נוסף בגובה מחצית הסכום המגיע בשל חבר מועצה אחד שנבחר (ר' נא סעיף 9 (ב) בחוק מימון המקומיות).

סכום המימון ישולם כדלקמן:

על פי הוראות חוק מימון המקומיות (ר' נא סעיף 9 (ג) שם):

(1)   85% מהסכום - מיד לאחר פרסום תוצאות הבחירות החוזרות.

(2)  15% מהסכום - מיד לאחר שמבקר המדינה הגיש דין-וחשבון חיובי באשר להכנסות ולהוצאות של הרשימה או הסיעה שמטעמה התמודד המועמד לראשות הרשות המקומית (ר' נא בפרק 9 להלן).

ג. בחירות מיוחדות לראשות מקומית

בחירות מיוחדות לראשות מקומית הינן כאשר חדל ראש הרשות לכהן למעלה משנה לפני מועד הבחירות, מכל אחת מהסיבות כדלקמן:

1.       התפטר לפני תחילת כהונתו או בתוך תקופת כהונתו;

2.       נפטר לפני תחילת כהונתו או בתוך תקופת כהונתו;

3.       חדל להיות חבר מועצת הרשות המקומית;

4.       בית המשפט גזר את דינו של ראש הרשות בשל עבירה פלילית שיש עימה קלון;

5.      אם שר הפנים נוכח שמטעמי בריאות נבצר מראש רשות למלא את תפקידו דרך קבע, הוא רשאי להעבירו מכהונתו;

6.      אם נוכחה המועצה כי ראש הרשות מתנהג באופן שאינו הולם את מעמדו של ראש רשות, והיא סבורה שעל כן אין הוא ראוי לכהונתו -  רשאית המועצה, לאחר שנתנה לו הזדמנות להשמיע את דברו, להעבירו מכהונתו;

7.      פקעה כהונתו לפי סעיף 13א1 לחוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, תשי"א-1951. – שמכוחו חבר כנסת לא יכהן כנבחר בגוף ציבורי, אף שלא בתמורה; המכהן כנבחר בגוף ציבורי, חברותו באותו גוף תפקע ביום היותו לחבר הכנסת

(ר' נא סע' 24א' בחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל"ה-1975, וכן בסע' 1 בחוק מימון המקומיות).
1. הגבלת הכנסות בבחירות מיוחדות לראש רשות מקומית

* מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות לא יקבל, במישרין או בעקיפין, כל תרומה מתאגיד בארץ ובחוץ לארץ (ר' נא סע' 16(א) בחוק מימון המקומיות).

* מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות לא יקבל, בין בחירות לבחירות, במישרין או בעקיפין, כל תרומה שלא מתאגיד בסכום או בסכומים העולים על 5,000 ש"ח מאת אדם ובני ביתו הסמוכים לשולחנו (ר' נא סע' 16(ב) (1) בחוק מימון המקומיות).

* מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות לא יקבל כל תרומה מאת אדם שאינו רשום במרשם האוכלוסין המתנהל לפי חוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה- 1965 (ר' נא סע' 16(ב)(2) בחוק מימון המקומיות).

* מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות לא יקבל כל תרומה שניתנה בעילום שם; לעניין זה , תרומה שניתנה ממי שזהותו ומענו לא נבדקו ולא אומתו בידי מקבל התרומה או מטעמו – כמוה כתרומה שניתנה בעילום שם (ר' נא סע' 16(ב) (3) בחוק מימון המקומיות.

(א) הגבלת ההוצאות בבחירות מיוחדות לראש רשות מקומית

  • מועמד בבחירות מיוחדות לראש ראשות  לא יוציא, לצורך בחירתו, סכום העולה על 200% מסכום המימון המגיע לו (ר' נא סעיף 15 (ג) בחוק מימון המקומיות).

3. מימון המדינה להוצאות בבחירות מיוחדות לראש רשות מקומית

בעניין המימון להוצאות הבחירות של מועמד בבחירות מיוחדות לראשות מקומית עוסק סעיף 7 (א1) + סע' 7 (א2) בחוק מימון המקומיות:

1. סכום המימון

סכום המימון אשר כל מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות מקומית זכאי לקבל, יהיה אחד מאלה:

א.  המועמד נבחר לראש רשות - הוא זכאי לקבל 60% מסכום המימון הכולל המגיע למועצה האזורית.

ב.   המועמד נבחר לראש רשות וקיבל למעלה מ- 60% מהקולות הכשרים - הוא זכאי לקבל סכום שיחסו לסכום המימון הכולל המגיע לרשות מקומית הינו כיחס שבין מספר הקולות הכשרים שקיבל לבין מספר כלל הקולות הכשרים שניתנו לכל המועמדים לראש הרשות המקומית.

ג.   המועמד לא נבחר, אך זכה בלא פחות מ- 20% מהקולות הכשרים של הבוחרים - הוא זכאי לקבל סכום שיחסו לסכום המימון הכולל המגיע לרשות מקומית הינו כיחס שבין מספר הקולות הכשרים שקיבל המועמד לבין מספר כלל הקולות הכשרים שניתנו כל המועמדים לראש הרשות המקומית.

ד. מועמד יחיד - זכאי לקבל 60% מסכום המימון הכולל המגיע לרשות מקומית.

אם הוצאות הבחירות של המועמד היו נמוכות מסכום המימון שמגיע לו, תוחזר היתרה לאוצר המדינה.

סכום המימון בבחירות חוזרות הינו אחוזים מסכום המימון לבחירות חוזרות לראש רשות מקומית השווים למספר האחוזים של הקולות הכשרים שקיבל המועמד מתוך כלל הקולות הכשרים שנימנו בבחירות החוזרות כאמור; ואולם מועמד יחיד בבחירות חוזרות יהיה זכאי לקבל 60% מסכום המימון לבחירות החוזרות לראש הרשות המקומית (ר' נא סע' 9 (ב1) + 9 (ב2) בחוק מימון המקומיות).

סכום המימון ישולם כדלקמן:

ההוראות באשר לאופן התשלום של סכום המימון מצויות בסעיפים 7 (ב) ו-9 (ג) בחוק מימון המקומיות, ומכוחן סכום המימון ישולם כדלקמן:

(1) 85% מהסכום (בניכוי המקדמה שניתנה) -  ישולמו מיד לאחר פרסום תוצאות הבחירות או הבחירות החוזרות, בהתאם לנסיבות.

(2) 15% מהסכום -  ישולמו מיד לאחר שמבקר המדינה הגיש דין-וחשבון חיובי באשר להכנסות ולהוצאות של המועמד באותן בחירות.

2.   מקדמה על חשבון המימון

  • מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות מקומית רשאי לקבל מקדמה למימון הבחירות בגובה של 10% מסכום המימון הכולל המגיע לרשות המקומית (ר' נא סעיף 10 (ה) בחוק מימון המקומיות).

סכום המקדמה ינוכה מהתשלום שיגיע לאותה סיעה לאחר הבחירות (ר' נא סעיף  14 (א) בחוק מימון המקומיות).

  • תנאי לקבלת המקדמה הוא המצאת ערבות בנקאית על סכום המקדמה בתוספת  10% (ר' נא ס' 13 בחוק מימון המקומיות), זאת על מנת שאם ובמידה והמועמד לא זכה בתוצאות שמקנות לו מימון מטעם המדינה (דהיינו: אם זכה בפחות מ- 20% מהקולות הכשרים), יוחזר לקופת המדינה סכום המקדמה והתוספת מהבנק (ר' נא סעיף  14 (ה) בחוק מימון המקומיות). הוא-הדין גם אם המועמד לא הגיש, בסופו של דבר, את מועמדותו כדין ובמועד לבחירות (ר' נא סעיף  14 (ד) בחוק מימון המקומיות).

תוקפה של הערבות הבנקאית יהיה לפחות עד לתום תשעה חודשים מיום
הבחירות.

Joomlart