אתם נמצאים כאן: מרכז מידע מאמרים בנושא דיני ומימון בחירות מיסוי מערכת הבחירות

מיסוי מערכת הבחירות

א.   דיווח לרשויות המס ותשלומי מס ההכנסה ודמי הביטוח הלאומי

בחוק מיסוי תשלומים בתקופת בחירות, התשנ"ו-1996 (להלן -  "חוק מיסוי תקופת בחירות"), ובתקנות מיסוי תשלומים בתקופת בחירות, התשנ"ו-1996, נקבעו הוראות מיוחדות למיסוי תשלומי הבחירות.

הוראות אלה אינן חלות על תשלומים שנעשו במהלך עסקו, משלח ידו או עבודתו של המקבל (דהיינו: מקבל התשלום -  בהבדל מהרשימה/המועמד).

יצוין כי הוראות חוק מיסוי תקופת בחירות חלות על בחירות מוקדמות, בחירות לכנסת ובחירות לרשויות המקומיות, אולם הן אינן חלות על הבחירות המוקדמות לרשויות  המקומיות, עליהן יחולו דיני המס הרגילים.

1.   פתיחת תיק ניכויים

כל המעסיק עובדים או מבצע תשלומים שחלה עליהם חובת ניכוי  מס במקור, יפתח תיק ניכויים במשרד השומה באזור מגוריו, או באזור, שבו מתנהל מטה הבחירות.

למי  שכבר יש תיק ניכויים פעיל - ישתמש בזה הקיים.

2.   מיסוי תשלומים עד 7,500 ש"ח

תשלום - תמורה בכסף או בשווה כסף בעד עבודה או שירות בשל הבחירות (הסעת נוסעים, הובלה, החזר הוצאות בשל הבחירות וכו').

א.   הדין חל אך ורק על תשלומים שנתקיימו התנאים הבאים:

1.  התשלום הינו עבור עבודה או שרות בשל הבחירות.

2.   העבודה או השרות נעשו ב"תקופת בחירות".

3.   המשלם הוא אחד מאלה:

-  מפלגה, סיעה, סיעת אם, או רשימה.

-  רשות הממונה על פי דין על ביצוע הבחירות.

-  מועמד לבחירות מוקדמות.

- מועמד לראש רשות מקומית

- מועמד לראש מועצה אזורית

4.  העבודה או השרות נעשו בתקופת הבחירות בלבד ומקבל התשלום אינו נמנה עם  עובדיו או ספקיו הקבועים של המשלם.

5.   התשלום אינו עולה על 7,500 ₪.

ב.   מהות המס המיוחד ושיעורו

התשלום, לא נחשב להכנסה ע"פ הוראות פקודת מס הכנסה ומוטל עליו מס  מיוחד בשיעור 25%  ממלוא התשלום (בלא זכות לניכוי, לקיזוז, לפטור, להפחתה וכו').

ג.    דיווח ותשלום המס המיוחד

המשלם יגיש לפקיד השומה דו"ח על התשלומים שביצע .

3.   מיסוי תשלומים אחרים - מעל 7,500 ש"ח

תשלום זה - כולו, יחשב כהכנסה רגילה ע"פ פקודת מס הכנסה ויחולו עליו כל כלי הניכוי והדיווח הרגילים.

4.   דיווח שנתי למס הכנסה

הנחיות אלו נקבעו ב- תקנות מס הכנסה (דוחות שיגיש מוסד ציבורי), התשנ"ז-1997:

א. מאזן - ליום האחרון של שנת המס מבוקר על ידי רואה חשבון.

כולל כל הפרטים הרלוונטיים:

  • חייבים ויתרות חובה.
  • זכאים ויתרות זכות.
  • · השקעות (זכות בהון מניות של חברה וכו').

ב.   דו"ח הכנסות והוצאות לשנת המס - מבוקרים ע"י רואה חשבון.

ג.    חשבון התאמה של ההכנסות וההוצאות לצרכי מס הכנסה (תיאום הוצאות לא מוכרות או הכנסות פטורות). חשבון ההתאמה יאושר על ידי רואה חשבון.

ב. התרומה לצרכי מס

1. מבחינתם של מקבלי התרומה:

עפ"י המשתמע מחוקי המס, אין חבות מס על קבלת תרומה אצל מפלגה או רשימה
פוליטית, והוא הדין באשר למועמד בבחירות.

2. מבחינתם של נותני התרומה:

תרומה למערכת הבחירות אינה בגדר הוצאה מוכרת לתורם, זאת על שום שמפלגה אינה מוגדרת כ"מוסד ציבורי", לפי סעיף 46א לפקודת מס הכנסה, והוא הדין ברשימה ובמועמד.

Joomlart