אתם נמצאים כאן: מרכז מידע מאמרים בנושא דיני ומימון בחירות סנקציות עונשיות לעוברים על דיני המימון

סנקציות עונשיות לעוברים על דיני המימון

א.   הבחירות המקדימות (Primaries)

בעניין הסנקציות העונשיות המוטלות על מי שעובר על הוראות חוק המפלגות לעניין מימון הבחירות המקדימות, עוסק תיקון סע' 28כו (הוראת שעה 2007) בחוק המפלגות, בהתאם לתיקון הוראת שעה (תיקון) 2007, בתקופת בחירות שחלה מיום 29.7.2007 ועד לא יאוחר מתשעה חודשים מיום 7.8.2008, קרי -  מיום 29.7.2007 ועד ליום 7.5.2009. זאת בהתאם לתיקון הוראת שעה בחוק - מיולי 2007 - תשס"ז (להלן - "תקופת תיקון הוראת שעה 2007") יחולו ההוראות הבאות:

1.   מי שעשה אחת מאלה:

א.   קיבל או נתן תרומה בניגוד להוראות חוק המפלגות (ר' נא בפרק רביעי, פרק משנה ג.3 דלעיל); או

ב.   הוציא לצורך בחירתו סכום העולה על המותר לפי הוראות חוק המפלגות (ר' נא בפרק רביעי, פרק משנה ד.2 דלעיל);

-  דינו -  מאסר שנה או קנס פי ארבעה מהסכום העולה על המותר.

ג. עשה שימוש בנכסי ציבור בניגוד להוראות חוק המפלגות (ר' נא סע' 28כה2  לחוק המפלגות)  דינו – מאסר שישה חודשים.

2.   מפלגה שעשתה אחת מאלה:

א.   לא הודיעה לרשם המפלגות ולמבקר המדינה על מועד הבחירות המקדימות שלה או על מספר בעלי זכות בחירה; בניגוד להוראות סע' 28ג' בחוק המפלגות או

ב.   לא הודיעה על שינוי והגדלת הסכומים בתקנונה למערכת הבחירות שהינם סכומים מרביים בניגוד להוראות סע' 28ט.

-  דינה -  כפל הקנס כאמור בסעיף 61(א)(4) בחוק העונשין התשל"ז- 1977 (להלן – "חוק העונשין").

3.   מועמד שעשה אחת מאלה:

א.      לא החזיר לתורמים יתרה שנתקבלה בניגוד להוראות חוק המפלגות או בסכום העולה על הסכום המירבי המותר (ראה נא בפרק רביעי, פרק משנה ג' דלעיל) או לא העביר תרומה שנתקבלה בעילום שם  לאוצר המדינה, כמתחייב עפ"י ס' 28יז בחוק המפלגות (ר' נא בפרק תשיעי, פרק משנה א.2.דו-ד  דלעיל); או

ב.   השתמש ביתרת הסכום המותר או לא החזירה, בניגוד להוראות סע' 28 יח' בחוק המפלגות; או

ג.   לא החזיק את הכספים שלו בחשבון בנק נפרד, לא ניהל מערכת חשבונות לפי הנחיות מבקר המדינה כמתחייב עפ"י ס' 28יט בחוק המפלגות (ר' נא בפרק תשיעי, פרק משנה א.2 דלעיל); או

ד. לא דיווח למבקר המדינה, עם תום הבחירות, על תרומות שקיבל, על הוצאות שהוציא ועל התורמים שתרמו לו, כאמור בס' 28כא בחוק המפלגות; או

ה.      לא דיווח למבקר המדינה לפני הבחירות על תרומות מעל לסכום מסוים ולא מסר רשימה של תורמים ושל התרומות  כאמור בס' 28כ בחוק המפלגות (ר' נא בפרק תשיעי, פרק משנה א.3 דלעיל);  או

ו.  לא הגיש למבקר המדינה תצהיר לפי סע' 28 כה1 בחוק המפלגות.

-  דינו -   מאסר שישה חודשים או קנס כאמור בסע' 61(א)(4) לחוק העונשין.

לאחר תקופת הוראת שעה 2007, תחלנה ההוראות הנ"ל בשינויים המחייבים, כדלקמן:

א. קבלת או נתינת תרומה בניגוד לחוק  או לא החזיר תרומה או לא העבירה לאוצר המדינה או הוציא לצורך בחירות סכום העולה על המותר – עונשו קנס פי ארבעה מהסכום העולה על המותר, או 10,000 ש"ח לפי הגבוה מבניהם.

ב. בכל מקום המופיע "מבקר המדינה" בפסקה א3 דלעיל יחול "המוסד לביקורת של המפלגה".

ב.   הבחירות לכנסת

בעניין הסנקציות העונשיות המוטלות על מי שעובר על הוראות חוק המימון, לעניין הבחירות לכנסת, עוסק סעיף 9א בחוק המימון:

1.   מי שעושה אחד מאלה:

א.   נותן ביודעין התחייבות ממונית בשם הרשימה או הסיעה על אף שאינו מורשה חתימה שלה; או

ב.   אינו ממלא ביודעין אחר דרישה של רואה החשבון של הסיעה או של רשימת המועמדים להמציא לו ידיעות, מסמכים, הסברים וכל חומר אחר הדרושים לו לצורכי ביקורת החשבונות של הרשימה או הסיעה, כאמור בס' 10ב בחוק המימון; או

ג.    נותן ביודעין תרומה בניגוד להוראות חוק המימון (ר' נא בפרק חמישי, פרק משנה ג דלעיל); או

ד.   מקבל ביודעין בשם סיעה או בשם רשימת מועמדים תרומה בניגוד להוראות חוק המימון (ר' נא בפרק חמישי, פרק משנה ג דלעיל).

-  דינו -  מאסר שנה.

(א)    המוסר ביודעין למבקר המדינה הצהרה, עפ"י דרישתו (ר' נא בפרק תשיעי, פרק משנה ב.6.א), הכוזבת בפרט מהותי, -  דינו -   מאסר שלוש שנים;

(ב)    הנותן הוראה להוציא הוצאה או אישר להוציא הוצאה והינו רשאי לעשות כן מטעם הסיעה או רשימת המועמדים, ביודעין שהוצאה זו תביא לחריגה מהוראות החוק – דינו – מאסר שנה או קנס כאמור בסע' 61(א)(3) לחוק העונשין - ובלבד שהסיעה או רשימת המועמדים חרגה מהוראות המותרות לפי סע' 7 בחוק המימון.

ג.    הבחירות לרשויות המקומיות

1.   המקבל ביודעין תרומה בניגוד להוראות חוק מימון המקומיות (ראה נא סע' 16א –ב1 בחוק מימון המקומיות  וכן פרק שישי, פרק משנה ד.1; פרק שמיני, פרק משנה ג דלעיל) דינו - קנס בשיעור האמור בסעיף 61 (א) (3) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן -  "חוק העונשין") (*), או קנס כאמור בסעיף 63 לחוק העונשין (*), הכול -  לפי הגדול שבהם (ר' נא ס' 16 (ד) בחוק מימון המקומיות).

2.   מי שאינו ממלא ביודעין אחר דרישה של רואה החשבון של הסיעה, של הרשימה, של המועמד לראשות המועצה האזורית או של מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות להמציא לו ידיעות, מסמכים, הסברים וכל חומר אחר הדרושים לו לצורכי ביקורת החשבונות של הרשימה או הסיעה, כאמור בס' 19 (א) בחוק מימון המקומיות, דינו -  קנס כאמור בסעיף 61 (א) (3) לחוק העונשין (*) (ר' נא ס' 19 (ב) בחוק מימון המקומיות).

3.   סיעה, רשימה, מועמד לראש מועצה אזורית או מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות, שלא מילאו אחר הוראות חוק מימון המקומיות בדבר ניהול מערכת החשבונות, הגבלת הוצאות והכנסות ודיווח למבקר המדינה, גם אם לא ביקשו מימון להוצאות הבחירות שלהם או שאינם זכאים למימון מחמת שלא מילאו במועד אחר התנאים לקבלת המימון (ר' נא פרק תשיעי, פרק משנה ג.5), דינם -  קנס כאמור בסעיף 61 (א) (3) לחוק העונשין (*) (ר' נא ס' 27 (ג) בחוק מימון המקומיות).

(*) ס' 61 (א) (3) ו- (4) לחוק העונשין:

(א) על אף האמור בכל חוק, מקום שהוסמך בית המשפט בחוק להטיל קנס, רשאי הוא להטיל –

(3)  אם קבוע לעבירה עונש מאסר למעלה משנה ולא יותר משלוש שנים - קנס עד 67,300 שקלים חדשים;

(4)   אם קבוע לעבירה עונש מאסר למעלה משלוש שנים - קנס עד 202,000 שקלים חדשים.

(*) ס' 63 לחוק העונשין:

"(א) בשל עבירה שנתכוון בה הנאשם לגרום נזק ממון לאחר או להשיג טובת הנאה לעצמו או לאחר, רשאי בית-המשפט להטיל על הנאשם קנס פי ארבעה משוויים של הנזק שנגרם או של טובת ההנאה שהושגה על-ידי העבירה, או את הקנס שנקבע בחיקוק, הכל לפי הגדול שבהם.

(ב)  הורשע אדם בעבירה, וקיבל דבר כשכר בעד ביצועה או כאמצעי לביצועה, רשאי בית-המשפט להטיל עליו קנס פי ארבעה משוויו של הדבר, או את הקנס שנקבע בחיקוק, הכל לפי הגדול שבהם.

(ג)  בקביעת סכום הקנס לפי סעיף זה רשאי בית-המשפט להתחשב, בין השאר, בהשפעה שתהיה לסילוק הקנס על יכולתו של הנאשם לפצות את הניזוק בשל הנזק שנגרם לו על-ידי העבירה.

(ד)  קביעת הקנס לפי ערך הנזק שנגרם או טובת ההנאה שהופקה תהא כערכם ביום ביצוע העבירה או ביום מתן החלטת בית המשפט, לפי הגדול שבהם".

Joomlart